bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOSbob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS

 • Our recent post
 • Post a youtube video
 • Post an animated image
 • Post featured image
 • Auto-resized image
 • Categories post
 • Video articles
 • Hot articles
 • Images
 • Spore is a creative onepage wordpress theme for web developers who change the world.
  Learn more
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.
  post an image with animation
  21 nov, 2016
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.
  Auto-resized image
  20 nov, 2016
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.
  Another post
  19 nov, 2016
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.
  Another post
  18 nov, 2016
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.
  Post with transition image
  15 nov, 2016
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.
  Another post
  14 nov, 2016
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.
  1
  2
  3
  4
  Categories
 • Video
 • Hot articles
 • Image
 • 14
  Posts
  235
  Likes
  6509
  Views
  E
  D
  F
  G
  I

  苍疏却是沉声道:“这位道友,不知道在下什么地方得罪你了,你一见面就要喊打喊杀的?”苍疏其实明白那个大汉为什么要对他动手,但是他却不得不这么问,因为只有他这么问了,才能引出后面的话来。

  但是这位老人,现在正半弯着腰,站在那些从漩涡里出来的人跟前,冲着那些人行了一礼道:“李恩,见过各位大人,各位大人辛苦了。”

  殳厉摇了摇头道:“绝对不行,魔猿宗的实力不弱,想要对付他们,并不是一件容易的事情,就算是其它几个宗门的人,想要对付他,也不是一件容易的事情,所以现在我们要做的,就是监视他们,要是有机会的话,我们就动手,要是没有机会的话,那就算了。”

  而殳无却是刚刚化形没有多长时间,他是异形一族的人,异形一族想要化形,本身就比其它妖族要难,而殳无也是在之前的战斗时,吃了一个炼神返虚境的修士,又经过一段时间的修练,这才真正的化形成功的。

  这个声音是从远处传来了,但是不长时间,就已经到了矿山这里,随着这个声音到来的,还有无数的野狼,这些野狼可全都是妖兽,一个个实力强悍无比,直往殳厉他们攻了过来。

  殳厉看着他们的样子,沉声道:“因为是你们自愿意的。所以你们身上不会有任何的变化,好了,不要想那么多了,收拾一下东西,过一会儿我们就要回赤铜矿山那里去了,以后那里就是我们异兽宗的一个基地了。”

  “哎,你说,这会不会是神象宗的那些长老在造向波的反,而天柱宗的宗主,其实是去给他们撑腰去了?”

  郎象仰天长啸,但是同时他的眼泪却流了出来,好一会儿他才停了下来,接着他对易白道:“大人,请让我见一见宗主吧,从今天开始,我郎象的命,就是宗主大人的了,以后任何敢于对我们魔猿宗不敬的人,都将成为我最大的敌人!”

  殳厉也发现了,在兽灵界这里,好像是没有什么大城。这里全都是一些小城,他见过的最大的城市,也不过就是一个可以住五十万人左右的山城,其它的小城。能住二十万人,就已经算是大城了,而他们这一次要攻击的这个野狼宗的分堂所在的小城,居住的人口数量,不过十万左右。

  之所以会聚得这么大的战果,就是因为殳利他们提前知道那些宗门的宗主都聚在战虎宗这里,所以殳利他们集中了大部分的力量来对付战虎宗,把其它宗门的宗主也全都给杀了,只要这些宗主一死,在对付其它宗门,就更加的容易了。

  就在这时,就听到一个声音传来道:“什么人?敢来野狼宗捣乱,找死不成?”随着这个声音,几个人影,从野狼宗里冲天而起来,随后停在半空中,冷冷的看着下面。

  而唐家家主拿着那个通信传送阵,却是两眼放光,这个传送阵对于他们西岭城来说,真的是太重要了,有了这个传送阵,以后西岭城里,其它家族,怕是都要看着唐家的脸色过日子了。

  朱无敌和易白一听殳厉这么说,不由得一愣,随后他们有些不解的看着殳厉。不太明白殳厉这话是什么意思,不过他们两人也明白,殳厉不会无地放矢,所以两人全都盯着殳厉,想要让殳厉给他们一个好的解释。

  而九色神鹿对于人族也并没有太多的伤害,你要是不去动他,他也不会伤害人类,但是如果你要是得罪了他,他报复起来,也是绝对不会客气的。

  很快的他们三人就跟着那些异形,一起冲进了矿山下面的一片营地里,这营地通体都是由石头砌成的,外面还有一圈围墙,不过围墙并不是很高,那些异形一跳就跳到了上面,随后直接就冲进了营地里。

  这话要是其它宗门的人说出来,那些人还真的有无数的话在那里等着他,但是这异兽宗的人一说出来,他们还真的不知道要说什么好了,异兽宗的这些人,全都是妖修,妖修就是弱肉强食的,所以殳利这话说的还真的没有什么不对的,他们一时之间竟然不知道要说什么好了。

  苍疏点了点头,沉声道:“我看得出来,其实神鹿妖王对于我说出来的事情,其实还是很感兴趣的,只不过他有些不放心我,所以才一直没有说什么。”

  易白笑着道:“殳老大,你就放心吧,我敢保证,这里绝对可以住人,走吧,去我的地盘看看,呵呵,以前我在这里还有手下呢,不知道现在怎么样了。”说完往那山上飞去,殳厉和朱无敌连忙跟着。

  神鹿妖王和无量子现在真的不知道要说什么好了,他们真的没有想到,事情竟然会是这样,探海宗的实力,竟然会如此的强悍,而且探海宗已经跟外界的打了不是一场了,怪不得在还没有人知道殳利他们的身份时,就组成了那个反海联盟,这明显是那些外界人想要把兽灵界这里的人,给绑到了他们的战车上,用心真的是十分的阴险啊。

  殳利点了点头道:“不错,要是真的开打的话,我们这里是第一个被打的地方,弄不好就得放弃这里,这没有什么,不过魔猿宗那里,却绝对不能暴露,对了,你让虫族的兄弟们,在下云做一些事情,在我们的地下迷宫下面,在挖出一个迷宫来,敌人知道我们的存在,就一定会想到,我们会修建地下迷宫,那我们就建好了,在一个地下迷宫的下面,在建一个地下迷宫,这样他们就不会想到了。”

  7767553747
  baiduxml bob手机版ios_bobapp下载链接_bob手机iOS